नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल

कार्यविधी/ निर्देशिका

सि.नं शीर्षक
1 नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रे णी ववभाजन र ननयुक्त ि) ननयमहरु , २०५१ डाउनलोड
2 Ban Anusandhan Karyabidhi डाउनलोड
3 विकास र संरक्षणका लागि व्यवस्थापन तालिम म्यानुअल , २०७९ डाउनलोड
4 बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका डाउनलोड
5 इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका,२०७६ डाउनलोड