Government Of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Forest Research and Training Center

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

View All
Sorry! Data is not available. View All
Recent News
चमेना गृह संचालन सम्बन्धी सिलबन्धी दर भाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना    |    Land cover Monitoring    |    बिशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।    |    विभिन्न रुख नाप्ने उपकरण खरिद सम्बन्धी Online सिल कोटेशन आहवानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८    |    Laboratory equipment: Flame AAS खरिद सम्बन्धी Online बोलपत्र आह्वान को सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    Feedback    |    वार्षिक कार्यान्बयन कार्यविधि    |    Churia Forest of Nepal    |    Main Results of FRA    |    Forests Cover Maps of Local Levels (753)    |    Forest Covers Maps of Seven Provinces Levels    |    Field Manual, 2022    |    Bamboo Resource Assessment outside the Forest Area Field Manual    |    तथ्याङ्क सूचनाहरु माग गर्ने निबेदन को नमुना    |    Summary of Forest Cover Maps of Local Levels    |    FRA-Field Manual    |    Data Sharing Protocol DFRS    |    "समृद्धिका लागि वन" नीतिगत बहश कार्यक्रमको प्रतिबेदन(मस्यौदा)    |    Mannual of Afforestation in Nepal, Volume two, Out of print    |    Mannual of Afforestation in Nepal, Volume one, Out of print    |    Contract detail    |    DFRS Internal Seminar Series    |    Bhutanese foresters visit DFRS    |    LiDAR workshop for Nepal    |    First Training of Implementing GLAD System for forest cover change mapping in Nepal    |    Training program on validation of analytical methods used to analyze N, P, and K in Soil laboratory    |    Science-Policy Dialogue on ‘Forests and Education’    |    वन विज्ञानका विद्यार्थीहरुको लागि इन्टर्नशिप सम्बन्धी अभिमुखीकरीण कार्यक्रम    |    International Year of Plant Health,2020    |    PROGRAM AGENDA (DRAFT)    |    Oral Presntation    |    Standard Format for Poster Presentation    |    Banko Janakari 27(2),2017    |    Banko Janakari 28(1),2018    |    Peer-Review Process    |    Article writing for Banko Janakari    |    Banko Janakari Vol 23-2    |    Banko Janakari Vol 19-2    |    Banko Janakari Vol 20-1    |    Banko Janakari Vol 21-2    |    Banko Janakari Vol 23-1    |    Banko Janakari Vol. 24-1    |    इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका,२०७६    |    बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका    |    विकास र संरक्षणका लागि व्यवस्थापन तालिम म्यानुअल , २०७९    |    Ban Anusandhan Karyabidhi    |    नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रे णी ववभाजन र ननयुक्त ि) ननयमहरु , २०५१    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), (२०७५ माघ देखि २०७५ चैत्र सम्म)    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), (२०७५ कार्तिक देखि २०७५ पौस सम्म)    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), (२०७५ श्राबण देखि २०७५ आश्विन सम्म)    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), (२०७५ वैशाख देखि २०७५ आषाढ सम्म)    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), (२०७४ माघ देखि २०७४ चैतसम्म)    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहर    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका,२०७६    |    बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका    |    विकास र संरक्षणका लागि व्यवस्थापन तालिम म्यानुअल , २०७९    |    Ban Anusandhan Karyabidhi    |    नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रे णी ववभाजन र ननयुक्त ि) ननयमहरु , २०५१    |    Forest Research Strategy 2073    |    South Asian Agroforestry Conference ( PROGRAM AGENDA (DRAFT )    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३),सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहर    |    निर्णय कार्यान्बयन सम्बन्धमा    |    "समृद्धिका लागि वन" नीतिगत बहश कार्यक्रमको प्रतिबेदन(मस्यौदा)    |    आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१४)    |    सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना गोरखपत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः    |    आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७)    |    सच्याइएको सूचना    |    इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका, २०७६    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    शोध प्रस्ताब उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    |    हार्दिक निमन्त्रणा    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका    |    मालसामान सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र अह्वानको सूचना    |    दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना    |    बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    Call for article    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    आ.व. ०७६/०७७ को वार्षिक तथा तेश्रो चौमासिक प्रगति    |    आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    आशय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना    |    आशय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना    |    सवारीसाधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्रपत्र आह्वानको सूचना ।    |    फर्निचर ऐण्ड फिक्सचर्स खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।    |    आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना    |    बोलपत्र पेश गर्ने वारेको सूचना    |    सच्याइएको सम्बन्धमा    |    CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST    |    उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना    |    उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना    |    Call for Article    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    फर्निचर ऐण्ड फिक्सचर्स ताथा ल्यापटप कम्प्यूटर खरिद सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै सिलवन्दी दरभाउपत्र अह्वानक    |    आशयको सूचना    |    बोल पत्र अस्विकृत गरिएको सम्बन्धमा    |    उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना सच्याइएको बारे |    |    उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।    |    Requesting Feedback from reader    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना    |    सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    सबारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी अनलाइन बोलपत्र आह्वानको सूचना    |    सबारी भाडा सम्बन्धी    |    बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    Request for Expression of Interest (EoI)    |    Request for Expression of Interest (EoI)    |    प्रस्ताब पेस गर्ने सम्बन्धमा    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहर    |    Call for Article    |    आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा    |    प्रस्ताब छ्नौट सम्बन्धी आसयको सूचना    |    प्रस्ताब छ्नौट सम्बन्धी आसयको सूचना    |    परामर्स दाता छनौट सम्बन्धमा    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहर    |    Comments for Forest Resources Assessment (FRA) 2022 Draft    |    दक्ष विज्ञको सूचि(रोष्टर)मा नाम समावेश गर्ने तथा सुचि दर्ताको लागि इच्छुक सेवा प्रदायक संस्था व्यक्त    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    Comments for Forest Resources Assessment (FRA) 2022 Draft    |    दक्ष विज्ञको सूचि(रोष्टर)मा नाम समावेश गर्ने तथा सुचि दर्ताको लागि इच्छुक सेवा प्रदायक संस्था व्यक्    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    Call for articles    |    मुख्य प्रजातीहरुको allometric equation तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना तथा DGPS with DRONE multi spectra    |    इन्टर्न्सिप सञ्चालनका लागि आसय पत्र पेस गर्ने सम्बन्धमा    |    मिचाहा प्रजातीको अध्ययन गर्ने का लागि सो बिषय सम्बन्धी अनुभव भएका बिज्ञ केन्द्रमा सूचिकृत गर्नु हुन    |    संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको वारे    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    इन्टर्नसिप सञ्चालनका लागि आशयपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा।    |    राष्ट्रिय वन श्रोत (स्थायी नमुना प्लटहरुको) सर्वेक्षण गर्नेआशयको सूचना    |    Requesting Feedback    |    प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना    |    प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना    |    जानकारी सम्बन्धमा    |    Intern List for AFU    |    सिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    सूचीकृत गराउने बारेको सूचना    |    सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी Online बोलपत्र आहवानको सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचना    |    इन्टर्नसिप संचालनका लागि आसय पत्र पेस गर्ने सम्बन्धमा    |    बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना    |    Request for feedbacks    |    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाह    |    AI Surveillance Download    |    Outbreak Investigation Format_FMD    |    Outbreak Investigation Format_PPR    |    Lumpy skin disease Immediate Notification to OIE    |    Outbreak investigation format for Rabies    |    Livestock Statistics of Nepal, 2017    |    Livestock Statistics of Nepal, 2076_77_(2019_20)    |   
Dr. Rajendra K.C

Dr. Rajendra K.C

Director General

Rabindra Maharjan

Rabindra Maharjan

Deputy-Director General

Bimal Kumar Acharya

Bimal Kumar Acharya

Spoksperson

Raj kumar Giri

Raj kumar Giri

Information officer

Information

Forest Research and Training Centre is a Government body under the Ministry of Forests and Environment, responsible for forestry research and survey activities at the national level. It also offers forestry training and extension services. With an objective of conducting forest resources survey, Forest Resources Survey Project (FRSP) was set up under the Department of Forests in 1963. It was later upgraded as the Forest Survey and Research Office (FSRO) in 1976. The office was reformed to a Forest Research and Survey Centre (FORESC), a semi-autonomous body in 1993.  It was emerged as a separate Department of Forest Research and Survey in 1999. In 2018, the Department and the Central Forestry Training and Extension Centre were merged and established as the Forest Research and Training Centre (FRTC).

... Read More