नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल

चमेना गृह संचालन सम्बन्धी सिलबन्धी दर भाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना