आशय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना

Published On: 2020-11-30

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
बबरमहल, काठमाण्डौ
आशय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना
प्रकाशित मितिः  २०७७।०८।१५

यस केन्द्रको आ.व. ०७७/७८ को  स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नेपाल सरकारबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा Forest Based Tourism ले गरेको योगदानबारे अध्ययन गरी यसको विकासका बाधकहरुको पहिचान गर्र्ने कार्य परामर्श सेवावाट गर्नुपर्ने भएकोले योग्य ईच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरु तथा सरोकारवाला सवैको जानकारीकोलागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्रस्तावित कार्य गर्न ईच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनीले आ–आफ्नो योग्यता समेतको आशय पत्र भ(न्ए मार्फत पेश गर्नुहुन आव्हान गरिन्छ । आशय पत्र पेश गर्दा आशयपत्रदाता फर्म, संस्था वा कम्पनी भए सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७० को उपनियम ३(ङ) अनुसारको विवरण र आशयपत्रदाता व्यक्ति भए सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७० को उपनियम ३(च) अनुसारको विवरण पेश गर्नु   पर्नेछ । यसरी प्राप्त विवरणको आधारमा संक्षिप्त सुची तयार गरी योग्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनीहरुसँग मात्र परामर्श सेवा खरिद सम्वन्धी प्रस्ताव माग गरिने व्यहोरा सुचित गरिन्छ ।

यो सुचना यस केन्द्रको   website: www.frtc.gov.np मा समेत हेर्न सकिने छ ।

पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः    
  

  1.   अनुभवको प्रमाण पत्र ।
  2.   संस्था दर्ताको प्रमाण पत्र, नविकरण सहितको ।  
  3.   नियमानुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र चालु आ.व ०७६।०७७ (वा म्यादथप गरीएको पत्र)
  4.   भ्याट दर्ता प्रमाण पत्र, नविकरण सहितको ।
  5.   कालो सुचीमा नपरेको बारे स्वघोषणा पत्र ।
  6.   सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ वमोजीमको संपूर्ण प्रक्रृया पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

आशयपत्र पेश गर्ने स्थान  https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity
आशयपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति   २०७७।८।३१ गते मध्यान्न १२ः०० सम्म । उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेमा सो को भोलिपल्ट मध्यान १२ः०० सम्म ।
सम्पर्क व्यक्तिः    श्री ठाकुर सुबेदी, बायोमेट्रिसियन, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, फोन नं. ०१४२२२६०१,  ९८४११८१८३२, 

Site Visited : web counter