नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल

ऐन तथा नियम

सि.नं शीर्षक
1 नेपालको संविधान डाउनलोड
2 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०४९ डाउनलोड