नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल

GABR-Global Assessment of Bamboo & Rattan

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।