क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. Banko Janakari Vol. 24-1 वनको जानकारी २०१९-०१-०१ डाउनलोड
2. Banko Janakari Vol 23-1 वनको जानकारी २०२०-०१-०१ डाउनलोड
3. Banko Janakari Vol 21-2 वनको जानकारी २०२०-०१-०१ डाउनलोड
4. Banko Janakari Vol 20-1 वनको जानकारी २०२०-०१-०१ डाउनलोड
5. Banko Janakari Vol 19-2 वनको जानकारी २०२०-०१-०१ डाउनलोड
6. Banko Janakari Vol 23-2 वनको जानकारी २०२०-०१-०१ डाउनलोड
7. Banko Janakari Vol 26-1 वनको जानकारी डाउनलोड
8. Article writing for Banko Janakari वनको जानकारी डाउनलोड
9. Peer-Review Process वनको जानकारी डाउनलोड
10. Banko Janakari 28(1),2018 वनको जानकारी डाउनलोड
11. Banko Janakari 27(2),2017 वनको जानकारी डाउनलोड
12. Standard Format for Poster Presentation वनको जानकारी डाउनलोड
13. Oral Presntation वनको जानकारी डाउनलोड
14. PROGRAM AGENDA (DRAFT) वनको जानकारी डाउनलोड