क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. "समृद्धिका लागि वन" नीतिगत बहश कार्यक्रमको प्रतिबेदन(मस्यौदा) अन्य प्रकाशनहरू २०२०-०२-०४ डाउनलोड
2. Data Sharing Protocol DFRS अन्य प्रकाशनहरू २०२२-०८-०५ डाउनलोड
3. FRA-Field Manual अन्य प्रकाशनहरू डाउनलोड
4. Summary of Forest Cover Maps of Local Levels अन्य प्रकाशनहरू डाउनलोड
5. तथ्याङ्क सूचनाहरु माग गर्ने निबेदन को नमुना अन्य प्रकाशनहरू डाउनलोड