क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७८ माघ देखि २०७८ चैत्रसम्म सूचना अधिकारी २०२२-०४-२५ सूचना हेर्नुहोस्
२. परामर्स दाता छनौट सम्बन्धमा सर्वेक्षण शाखा २०२२-०३-२२ सूचना हेर्नुहोस्
३. प्रस्ताब छ्नौट सम्बन्धी आसयको सूचना सार्वजनिक खरिद इकाई २०२२-०३-०६ सूचना हेर्नुहोस्
४. प्रस्ताब छ्नौट सम्बन्धी आसयको सूचना sarbajanik kharid Ikaai २०२२-०३-०४ सूचना हेर्नुहोस्
५. आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा सार्बजनिक खरिद इकाई २०२२-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
६. Call for Article Banko Janakari Editorial Board २०२२-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
७. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७८ कार्तिक देखि २०७८ पौष सम्म suchana adhikari २०२२-०२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
८. प्रस्ताब पेस गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक इकाई २०२२-०२-०१ सूचना हेर्नुहोस्
९. Request for Expression of Interest (EoI) Sarwajanik Ikai २०२१-११-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१०. Request for Expression of Interest (EoI) Sarwajanik Ikai २०२१-११-१५ सूचना हेर्नुहोस्
११. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७८ श्रावण देखि २०७८ आश्विन सम्म) सूचना अधिकारी २०२१-११-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१२. बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई २०२१-१०-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१३. सबारी भाडा सम्बन्धी सबारी भाडा सम्बन्धी २०२१-१०-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१४. सबारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी अनलाइन बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१५. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७८ बैशाख देखि २०७८ अषाढ सम्म) सूचना अधिकारी २०२१-०७-३० सूचना हेर्नुहोस्
१६. सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई २०२१-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१७. सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना Sarwajanik kharid Ikai २०२१-०५-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१८. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ माघ देखि २०७७ चैत्र सम्म) Information २०२१-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
१९. Requesting Feedback from reader Bio-Metry Section २०२१-०४-२२ सूचना हेर्नुहोस्
२०. उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । सार्वजनिक खरिद इकाई २०२१-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२१. उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना सच्याइएको बारे | सार्बजनिक खरिद इकाई २०२१-०४-०१ सूचना हेर्नुहोस्
२२. बोल पत्र अस्विकृत गरिएको सम्बन्धमा सार्बजनिक खरिद इकाई २०२१-०३-१२ सूचना हेर्नुहोस्
२३. आशयको सूचना FRTC २०२१-०३-१० सूचना हेर्नुहोस्
२४. फर्निचर ऐण्ड फिक्सचर्स ताथा ल्यापटप कम्प्यूटर खरिद सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै सिलवन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना Sarwajanik kharid Ikai २०२१-०२-२० सूचना हेर्नुहोस्
२५. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ कार्तिक देखि २०७७ पौष सम्म ) Information २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
२६. Call for article Banko Janakari Editorial Board २०२१-०१-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२७. उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई २०२१-०१-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२८. उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई २०२१-०१-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२९. CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST Ecosystem Type mapping Program २०२०-१२-२४ सूचना हेर्नुहोस्
३०. सच्याइएको सम्बन्धमा सार्बजनिक खरिद इकाइ २०२०-१२-१५ सूचना हेर्नुहोस्
३१. बोलपत्र पेश गर्ने वारेको सूचना Soil Section २०२०-१२-१५ सूचना हेर्नुहोस्
३२. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना सर्वेक्षण शाखा २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
३३. फर्निचर ऐण्ड फिक्सचर्स खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना। sarbajanik kharid Ikai २०२०-१२-०४ सूचना हेर्नुहोस्
३४. सवारीसाधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्रपत्र आह्वानको सूचना । sarbajanik kharid Ikai २०२०-१२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
३५. आशय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना FRTC २०२०-११-३० सूचना हेर्नुहोस्
३६. आशय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना FRTC २०२०-११-०६ सूचना हेर्नुहोस्
३७. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ श्रावण देखि २०७७ आश्विन सम्म ) सूचना शाखा २०२०-११-०४ सूचना हेर्नुहोस्
३८. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना सर्वेक्षण शाखा २०२०-१०-२२ सूचना हेर्नुहोस्
३९. आ.व. ०७६/०७७ को वार्षिक तथा तेश्रो चौमासिक प्रगति योजना तथा अनुगमन २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
४०. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ बैशाख देखि २०७७ अषाढ सम्म ) सूचना अधिकारी २०२०-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४१. Bankojanakari: A Journal of Forestry Information for Nepal Managing-Editor,Bankojanakari २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
४२. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ माघ देखि २०७६ चैत्र सम्म) सूचना शाखा २०२०-०७-२१ सूचना हेर्नुहोस्
४३. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना sarbajanik ikai २०२०-०४-०७ सूचना हेर्नुहोस्
४४. दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई २०२०-०३-०४ सूचना हेर्नुहोस्
४५. मालसामान सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र अह्वानको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई २०२०-०२-१२ सूचना हेर्नुहोस्
४६. बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका FRTC २०२०-०२-०२ सूचना हेर्नुहोस्
४७. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ कार्तिक देखि २०७६ पौष सम्म) सूचना अधिकारी २०२०-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
४८. हार्दिक निमन्त्रणा Silviculture २०२०-०१-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४९. शोध प्रस्ताब उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा Planning and Policy Program Evaluation Study Section २०१९-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
५०. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ श्रावन देखि २०७६ आश्विन सम्म) FRTC सूचना हेर्नुहोस्
५१. इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका, २०७६ FRTC सूचना हेर्नुहोस्
५२. सच्याइएको सूचना FRTC सूचना हेर्नुहोस्
५३. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७) FRTC सूचना हेर्नुहोस्
५४. सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना गोरखपत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७ FRTC सूचना हेर्नुहोस्
५५. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१४) FRTC सूचना हेर्नुहोस्
५६. "समृद्धिका लागि वन" नीतिगत बहश कार्यक्रमको प्रतिबेदन(मस्यौदा) FRTC सूचना हेर्नुहोस्
५७. निर्णय कार्यान्बयन सम्बन्धमा FRTC सूचना हेर्नुहोस्
५८. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३),सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ बैशाख देखि२०७६ आषाढ सम्म) FRTC सूचना हेर्नुहोस्
५९. South Asian Agroforestry Conference ( PROGRAM AGENDA (DRAFT ) FRTC सूचना हेर्नुहोस्