वर्णन पुरा नाम कार्य अबधि सम्पर्क नो इमेल
Chief/Forest Resources Survey Project विस्तृत विवरण
Chief/Forest Survey and Research Office विस्तृत विवरण
Chief/Forest Survey and Research Office विस्तृत विवरण
FSRO/Forest Survey and Statistic Division विस्तृत विवरण
Chief/Forest Research Division विस्तृत विवरण
Chief/Forest Survey and Statistic Division विस्तृत विवरण
Director General विस्तृत विवरण
Director General विस्तृत विवरण
Director General विस्तृत विवरण
Director General विस्तृत विवरण
Director General विस्तृत विवरण
Director General विस्तृत विवरण
Director General विस्तृत विवरण
Director General विस्तृत विवरण
Director General विस्तृत विवरण
Director General मेघनाथ काफ्ले 2076.06.02-2077.05.17 9841591994 mkafle1@hotmail.com विस्तृत विवरण
Director General यम प्रसाद पोखरेल 2077.05.29 till to date 9851193439 yampokharel@gmail.com विस्तृत विवरण