Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Forest Research and Training Centre

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Events

वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना

                                                                                       नेपाल सरकार
                                                                            वन तथा वातावरण मन्त्रालय
                                                                         वन अनुसन्धान  तथा प्रशिक्षण केन्द्र
आ.व. ०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना 
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण आयोजना         रकम रु लाखमा     बजेट उपशीर्षक नं. : ३२९०४१०१  
क्र॰सं॰ क्रियाकलापको  नाम खर्च शीर्षक ईकाइ बार्षिक लक्ष्य   जिम्मेवार व्यक्ति सुपरीवेक्षणकर्ता अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणकर्ता कैफियत
परिमाण बजेट
२.७.५.६१ अनुसन्धानमुलक लेख, रचना, प्रतिवेदन प्रकाशन तथा प्रचारप्रसार सामाग्रीहरु उत्पादन र वितरण गर्ने २२५२२ पटक १६ किरण कुमार पोखरेल      
२.७.७.१२७ मध्य पहाडी, उच्च पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रको वन श्रोत सर्वेक्षणका लागी स्थायी नमुना प्लटहस्को पुनःमापन गर्ने  २२५२२ पटक ८०० राजकुमार गिरी    आनन्द खड्का विमल कुमार आचार्य    
2.7.7.21 पारिस्थितिकीय प्रणाली र वनको प्रकारबारे सर्वेक्षण तथा नक्सांकन गर्ने (परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने) २२५२२ पटक   राजाराम अर्याल विमल कुमार आचार्य    
2.7.7.22 बहुपयोगी वन विकासको लागि वन उपयोग रणनीति तयारी र यसका लागि नक्साङ्कन २२५२२ पटक   राजाराम अर्याल विमल कुमार आचार्य    
2.7.7.25 वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन क्षेत्रमा पुनर्उत्पादनको उत्पति, प्रकृति र गुणस्तर परिक्षण गर्ने । २२५२२ पटक निर्मला फुयाल सुनिता उलक    
2.7.7.26 प्रमुख रुख प्रजातिहरुको स्थानिय आयतन तालिका तयार गर्न तथ्यांक संकलन गर्ने । २२५२२ क्षेत्रफल/स्थान २० ठाकुर सुवेदी विमल कुमार आचार्य    
2.7.7.44 तराई तथा मध्य पहाडका निजी जग्गामा बृक्षारोपणको लागि उपयुक्त रुख प्रजातिहरुको सिफारिस गर्ने । २२५२२ पटक २० विमला लामा सावित्री अर्याल    
2.7.7.45 साल रुखमा लाग्ने धोद सम्बन्धी अध्ययन गर्ने । २२५२२ पटक १२ केशव घिमिरे सुनिता उलक    
2.7.7.46 उच्च पहाडि र हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र रुखबृद्धिको अन्तर सम्बन्ध बारे अध्ययन गर्ने । २२५२२ पटक १५ विष्णु प्रसाद ढकाल मेघराज पौडेल    
2.7.7.47 वनक्षेत्रले अन्य आर्थिक उपक्षेत्रहरुमा पुर्याएको योगदान आंकलन गर्ने । २२५२२ पटक ८० ठाकुर सुवेदी सावित्री अर्याल    
2.7.7.48 राष्ट्रिय वनस्रोत खपत सर्वेक्षण गर्ने । २२५२२ पटक ८५ मन्जु घिमिरे सावित्री अर्याल    
2.7.7.49 काष्ठ उत्पादनको संभाव्यता अध्ययन गर्ने । २२५२२ पटक २०        
2.7.7.51 पुराना हवाईचित्रहरुको Digitization कार्यको निरन्तरता । २२५२२ पटक १० दिपेश कुमार शर्मा विमल कुमार आचार्य    
2.7.7.52 तरहरा, हेटौडा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढी, काभ्रे, प्यूठान स्थित अनुसन्धान ईकाई, अनुसन्धान प्लट, बीउ उत्पादन क्षेत्र, वन बीउ बगैचाहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।  २२५२२ क्षेत्रफल/स्थान २२ केशव घिमिरे सुनिता उलक    
2.7.7.53 मोसोबाँस अनुसन्धान प्लटको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, नर्सरी प्रविधिको विकास गर्ने र थप १ स्थानमा विस्तार र प्रदर्शनी गर्ने । २२५२२ पटक १० दिपेश कुमार शर्मा सुनिता उलक    
2.7.7.54 नेपालमा बाँस प्रजातिहरुको स्रोत सर्वेक्षण गर्ने । २२५२२ पटक २० राजाराम अर्याल विमल कुमार आचार्य    
2.7.7.55 विगतमा भएका अध्ययन अनुसन्धान तथा बैज्ञानिक लेख रचना प्रतिवेदनको आधारमा Techno/Policy Brief तयार गर्ने । २२५२२ वटा १५        
2.7.7.56 कार्यदल, समितिको अध्ययन अनुसन्धान, आकस्मिक अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन तयारी कार्य गर्ने । २२५२२ वटा विष्णुप्रसाद ढकाल मेघराज पौडेल    
2.7.7.57 वनको जानकारी जर्नलको प्रकाशन तथा वितरण गर्ने (२ पटक) । २२५२२ पटक किरण कुमार पोखरेल      
2.7.7.58 पुस्तकालय, वनको जानकारी जर्नल र केन्द्रको वेवसाईट संचालन गर्ने । २२५२२ पटक किरण कुमार पोखरेल      
2.7.7.61 माटो प्रयोगशालाको Accreditation कार्यको निरन्तरता गर्ने। २२५२२ पटक शिला खतिवडा सरोज कुमार चौधरी    
2.7.7.62 माटो प्रयोगशालाको संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। २२५२२ पटक शिला खतिवडा सरोज कुमार चौधरी    
2.7.7.64 पुस्तकालयको संरक्षण, संचालन र व्यवस्थापन गर्ने।  २२५२२ पटक प्रेमराज अधिकारी      
2.7.7.65 पुस्तक, पत्रिका, जर्नल, ईजर्नल, ईबुक खरिद गर्ने। २२५२२ वटा प्रेमराज अधिकारी      
2.7.7.66 बार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी आयोजना गर्ने। २२५२२ पटक विष्णुप्रसाद ढकाल मेघराज पौडेल    
2.7.7.67 राष्टिय वन अनुसन्धान सेमिनार आयोजना गर्ने । २२५२२ पटक २० विष्णुप्रसाद ढकाल मेघराज पौडेल    
2.7.7.68 बार्षिक कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने । २२५२२ निरन्तर विष्णुप्रसाद ढकाल मेघराज पौडेल