नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

भुक्तानिका लागी प्राप्त विल

क्र. सं.

विवरण

बजेट नं.

खर्च शिेर्षक

खरिद प्रक्रिया

प्यान नं.

भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था

बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति

रकम

कैफियत

अप्लोड समय

No Record are added.