नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल

अन्य

सि.नं शीर्षक
1 "समृद्धिका लागि वन" नीतिगत बहश कार्यक्रमको प्रतिबेदन(मस्यौदा) डाउनलोड
2 Data Sharing Protocol DFRS डाउनलोड
3 FRA-Field Manual डाउनलोड
4 Summary of Forest Cover Maps of Local Levels डाउनलोड
5 तथ्याङ्क सूचनाहरु माग गर्ने निबेदन को नमुना डाउनलोड