नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल

FRA Reports

सि.नं शीर्षक
1 Bamboo Resource Assessment outside the Forest Area Field Manual डाउनलोड
2 Field Manual, २०२२ डाउनलोड
3 Forest Covers Maps of Seven Provinces Levels डाउनलोड
4 Forests Cover Maps of Local Levels (७५३) डाउनलोड
5 Main Results of FRA डाउनलोड
6 Churia Forest of Nepal डाउनलोड