क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. Mannual of Afforestation in Nepal, Volume one, Out of print पुस्तकहरु २०२०-०८-१० डाउनलोड
2. Mannual of Afforestation in Nepal, Volume two, Out of print पुस्तकहरु २०२०-०४-०५ डाउनलोड